فرصت های شغلی


نیاز به نیروی کار متعهد در بذر سرا در این صفحه اعلام شده و واجدین شرایط می توانند از طریق پر کردن فرم ثبت نام در مصاحبه استخدامی شرکت نمایند.